Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), informujemy o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach:

Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Go – estate sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni , ul. Starowiejska 16/2, 81 -536 Gdynia (dalej: „Administrator” lub „my”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z Administratorem Państwa danych telefonicznie pod numerem: 516 542 346 lub mailowo pod adresem: robert@go-estate.pl

Dane osobowe

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa czyli naszych kontrahentów, potencjalnych kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, których dane otrzymaliśmy w związku z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych, w tym w celu zawarcia i wykonania zawartych przez nas umów.

Dane dotyczące naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów to dane przekazane nam w związku z działaniami podjętymi w celu nawiązania relacji biznesowej z nami, w tym zawarcia umowy tj. przede wszystkim imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta, potencjalnego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, a w niektórych przypadkach także numer dowodu tożsamości.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a nami, podanie danych określonych powyżej było niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy z nami.

W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z nami, podanie nam danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z zawarciem lub wykonaniem zawartych przez nas umów.

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

1)  zawarcie i wykonanie Umowy – do czasu zawarcia Umowy, a po jej zawarciu przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (w przypadku, gdy są Państwo stroną Umowy podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy, w przypadku zaś gdy nie są Państwo jej stroną podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2)  bezpieczeństwa, w tym weryfikacji Państwa tożsamości jako współpracowników i pracowników kontrahentów Administratora, np. kurierów, osób przewożących towar, osób odbierających towar, przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy pomiędzy Administratorem, a kontrahentem (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3)  realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych – przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4)  wewnętrzne cele administracyjne Administratora, obejmuje to w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas niezbędny do realizacji tych celów (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5)  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6)  nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni, w tym przesyłanie Państwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością – do czasu złożenia sprzeciwu (podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Sprzeciw wobec działań marketingowych

Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść w formie mailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora.

Przysługujące Państwu prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą spółka Administratora (na podstawie uzasadnionego interesu), kontrahenci Administratora (jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy), podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, kontrolne, prawne, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora.

Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczy to również lokalizacji serwerów, na których Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe.

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.